Tarih.web.tr

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti

Ana SayfaAtatürkBelgelerMakalelerSosyal BilgilerTarihİletişim

Türk Tarihi

TÜRK TARİHİ KONULARI

Tarih : Geçmişte yaşamış olan insanların insanların savaşlarını, antlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluşu 1931

Genel Türk Tarihi Konuları

Türk Tarihi - Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti

Kavimler Göçü

Göktürkler Devleti

Kutluk Devleti

Uygurlar Devleti

Türkler'in İslamiyet'i Kabulü

İlk Müslüman Türk Devletleri

Karahanlılar Devleti

Gazneliler Devleti

Selçuklu Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti Tarihi

T.C. İnkılap Tarihi

Türk Kültürü ve Medeniyeti

Türk Tarihi Kronolojisi

 

BÜYÜK HUN DEVLETİ MÖ 220 - MS 226

Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti'dir. Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır. Teoman, Orta Asya'da yaşayan Türk boylarını bir araya getirerek Asya Hun Devleti'ni kurmuştur. Hun Devleti'nin başkenti Ötüken'dir. Mete Han zamanında en parlak dönem yaşanmıştır.

Kavimler Göçü 375

Hun Devletleri

1) Asya Hun Devleti (MÖ.220-MS.226)

2) Batı Hun Devleti

3) Avrupa Hun Devleti

4) Akhun Devleti

 

KÖKTÜRK DEVLETİ 552-744

I. KÖKTÜRK DEVLETİ

Köktürk Devleti, 552 yılında, Avarlara karşı isyan ederek, Bumin Kağan önderliğinde Ötüken merkez olmak üzere kuruldu. Tarihte Türk ismini devlet isimlerinde kullanan ilk topluluktur. Bumin Kağan'ın yerine geçen Mukan Kağan zamanında devlet en parlak dönemini yaşadı. İstemi Yabgu döneminde, Bizans ve Sasani devletlerine karşı büyük mücadeleler yapıldı. Köktürk Devleti, Çin entrikaları sonucunda 582 yılında Doğu ve Batı Köktürkler olarak ikiye ayrıldılar. Bu dönemde İpek Yolu; Köktürk, Sasani ve Bizans Devleti'ni karşı karşıya getirmiştir. İlk Türk-Bizans ittifakı, Sasanilere karşı bu dönemde olmuştur. Hedef doğu-batı ticaretini ele geçirmektir. I. Köktürk Devleti, Çin tarafından yıkılmıştır.

II. KÖKTÜRK DEVLETİ (KUTLUK DEVLETİ)

II. Köktürk Devleti, 682 yılında Kutluk Kağan önderliğinde kuruldu. Başkentleri Ötüken'dir. Ünlü hükümdarları Bilge Kağan döneminde, vezirleri Kültigin ve Tonyukuk ile birlikte en parlak dönemlerini yaşadılar. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra zayıflayan Köktürk Devleti; Basmil, Karluk ve Uygurların isyanı sonucu yıkıldılar.

Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynağı olarak kabul edilen Orhun Yazıtları bu dönemde yazılmıştır. Bu yazıtlarda Köktürk Tarihi ve Türk kültürü hakkında önemli bilgiler yer almaktadır.

 

UYGUR DEVLETİ 745-840

Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından Karabalgasun başkent olarak kurulmuştur. Yerleşik yaşamı benimseyen ilk Türk topluluğudur. 751 Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı, Arapları desteklemişlerdir. Kağıt ve Matbaayı kullanmışlardır. Uygur Alfabesini yapmışlardır. Çin'den sonra matbaayı geliştirerek ikinci kez kullanılan ve hareketli harfleri icat ettiler. Budizm ve Maniheizm'i benimsediler. 840 yılında Kırgız Türkleri tarafından yıkıldılar. Budizm ve Maniheizm, Uygurların milli benliklerini yitirmelerine sebep olmuştur. Uygurlar, savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir.

Kırgızlar, Uygurları yıkarak Türk yurdunun Moğolların eline geçmesine neden olmuşlardır. Bu yüzden Türk tarihinde olumsuz anılmışlardır.

Uygurlar, bugün Çin egemenliği altında Doğu Türkistan'da yaşamaktadırlar. Uygur halkı İslamiyet'i kabul ettiği için, Çin baskısı altında yaşamaktadırlar.

Kaşgar, Turfan, Urumçi

 

Tarih, Türk Tarihi ve Medeniyeti
www.tarih.web.tr © 2022